NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

  
 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) i članka 18. Statuta Općine Farkaševac („Glasnik Zagrebačke županije“ broj:19/09, 32/12 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 3. sjednici održanoj 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Općini Farkaševac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Općine Farkaševac (predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Farkaševac), nositelja izvršne vlasti Općine Farkaševac kao i članova radnih tijela Općine Farkaševac, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti), u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Ovim Etičkim kodeksom građane Općine Farkaševac i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti. Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.

Članak 2.

Ovim Etičkim kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih), te da se rješavaju (što jer moguće prije), potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.

Članak 3.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Općine Farkaševac;

građani su građani Općine Farkaševac;

kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Farkaševac;

 

sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Članak 4.

Pridržavanje ovog Etičkog kodeksa ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Općine Farkaševac kao jedinice lokalne samouprave, pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima.

Nadalje, svrha ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

- zakonitosti i zaštite javnog interesa;

- odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;

- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane

uznemiravanja;

- čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba

interesa;

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak osoba u

srodstvu, (članova uže obitelji), zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih

poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane

davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;

- konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;

- javnosti rada i dostupnosti građanima;

- poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti;

- zabrane svjesnog iznošenja neistina;

- iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;

- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

- prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu

uvredljivog govora;

- isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u

općinskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;

- odnosa prema službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu koji se temelji na

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti

službenika utvrđena Etičkim kodeksom, JUO-a Općine Farkaševac, isključujući pritom svaki oblik

političkog pritiska na upravu koji se smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog

postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);

- redovitog puta komuniciranja sa službenicima JUO-a, što uključuje pribavljanje službenih

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;

- osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

Članak 7.

Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj imovini Općine Farkaševac, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati poboljšati ugled Općine Farkaševac u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.

Članak 8.

Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Općine Farkaševac povjereni ili u kojima su angažirani.

Članak 9.

Nositelji političkih dužnosti u Općini Farkaševac, obvezni su osigurati službenicima JUO-a primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i osigurati im kvalitetno upoznavanje s novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te dostupnost potrebne literature.

III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Poštovanje Kodeksa nadzire Etički odbor.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Općinsko vijeće.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, po jedan član iz vladajuće stranke, a jedan iz oporbenih redova.

Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža JUO-a Općine Farkaševac.

 

Članak 11.

 

Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, bilo na zahtjev građana bilo na zahtjev nositelja političkih dužnosti bilo na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etički odbor obavješćuje nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana od dostave pritužbe.Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s Etičkim odborom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etički odbor odlučuje većinom glasova, u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Općinskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva kao i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Farkaševac.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 12.

Etički odbor mora nastojati brzo rješavati nastali problem kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona, nastanak neke vrste opasnosti za građana ili službenike JUO ili samu Općinu Farkaševac.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije“

Klasa: 023-03/13-01/33

Urbroj: 238/08-01-13-1

Farkaševac, 21.10.2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA FARKAŠEVAC

Općinsko vijeće

 

 

PREDSJEDNIK:

Željko Copak, struč.spec ing.agr. v.r.

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC