NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 18. Statuta Općine Farkaševac („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 19/09.) Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o nerazvrstanim cestama

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, upravljanje, korištenje i provođenje nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Farkaševac.

 

Članak 2.

 

Nerazvrstane ceste su površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a prema propisima o cestama nije razvrstana kao javna cesta.

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Farkaševac čini sastavni dio ove Odluke.

Nerazvrstane ceste nalaze se u građevinskim zonama, poljoprivrednim zonama i šumsko gospodarskim zonama

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Farkaševac čine ulice, seoski i poljski putevi, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje nesmetano odvijanje prometa, i ne ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

 

Članak 3.

 

Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskim putem, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, ili povezuje zaseoke s javnim cestama, i koji nije razvrstan u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, terminali, autobusna stajališta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.

 

Članak 4.

 

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji i gornji stroj, kolnička konstrukcija, most, propust, pješački prolazi);

- građevine za odvodnju ceste i pročišćavanje vode (odvodni jarci, drenaže i slično, te oborinska kanalizacija);

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan (1) metar računajući od krajnjih točaka poprečnog presjeka ceste;

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 metara;

- pješačke i biciklističke staze;

- prometni znakovi, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, cestovne oznake, oprema parkirališta i slično);

- građevine i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (snjegobrani, zaštitne i sigurnosne ograde,

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu.

 

II. ODRŽAVANJE

 

Članak 5.

 

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su:

- redovito održavanje nerazvrstanih cesta i

- pojačano ili izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju godišnjeg programa održavanja nerazvrstanih cesta kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Farkaševac .

 

Članak 6.

 

Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta su:

- ophodnja i redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina;

- mjestimični popravci kolničkog zastora, kolničke konstrukcije, podtla i posteljice;

- popravci pješačkih i biciklističkih staza;

- zaštita pokosa nasipa i usjeka;

- čišćenje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina i iz odvodnih jaraka i rigola;

- popravci i pročišćavanje zatvorenog sustava oborinskih voda s prometnih površina u naseljima;

- popravci autobusnih stajališta i opreme stajališta;

- zaštita čeličnih elemenata cestovnih objekata od korozije;

- zamjena, obnavljanje, popravljanje i pranje prometne signalizacije i opreme;

- košnja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini;

- uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz slobodnog profila ceste (gabarita);

- održavanje uređenih zelenih površina na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoprometnoj površini;

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima;

- uklanjanje snijega i leda i

- drugi slični radovi.

 

Članak 7.

 

Radovi pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta su:

- obnavljanje, zamjena i ojačavanje podtla, posteljice, kolničke konstrukcije, kolničkog zastora većeg opsega;

- sanacija klizišta i odrona;

- dogradnja pješačkih i biciklističkih staza;

- dogradnja bankina i rubnjaka;

- korekcija prometno-tehničkih elemenata i proširenja unutar cestovnog zemljišta sa svrhom povećanja protočnosti i sigurnosti prometa;

- obnavljanje, proširenje i zamjena propusta raspona većeg od 5m;

- veći popravci konstruktivnih elemenata cestovnih objekata;

- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za odvod oborinskih voda s prometnih površina u naseljima;

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa;

- drugi slični radovi.

 

 

Članak 8.

 

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina planira se u Programu

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Farkaševac.

 

Članak 9.

 

Radove redovitog i pojačano – izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta obavlja odabrani ponuditelj na temelju ugovora o povjeravanju poslova u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

Članak 10.

 

Jedinstveni upravni odjel nadležan dužan je pratiti odvijanje prometa na nerazvrstanim cestama i predlagati unapređenje prometnog sustava promjenama režima i regulacije prometa s ciljem postizanja što većeg stupnja sigurnosti prometa.

 

Članak 11.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u nastavku teksta: zimska služba) obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Radovima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se sljedeće:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta;

- organiziranje pripravnosti;

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha;

- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije;

- uklanjanje posipnog materijala;

- osiguravanje odvodnje kolnika;

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranje dijela ceste;

- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta;

- drugi potrebni radovi.

 

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na otklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz uporabu zimske opreme.

 

Članak 12.

 

Radi provedbe zimske službe Općinski načelnik donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u nastavku teksta: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

 

Članak 13.

 

Operativni program iz članka 12. ove Odluke sadrži:

- mjesto pripravnosti zimske službe;

- stupnjeve pripravnosti;

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj;

- redoslijed i prioritet izvođenja radova;

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti;

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe;

- uvjete kad se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila;

- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 14.

 

Izvođač kojem je povjereno obavlanje „zimske službe“ na nerazvrstanim cestama dužan je održavati ceste tako da se po njima može odvijati siguran i nesmetan promet za koji su namijenjene.

 

Članak 15.

 

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana komunalnih, energetskih i drugih instalacija koji su ugrađeni u nerazvrstanoj cesti dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

 

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

 

Članak 16.

 

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste obavlja se u skladu s propisima o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s ovom Odlukom.

Poslovi u vezi s građenjem obavljaju su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac .

 

Članak 17.

 

Nerazvrstana se cesta mora projektirati i graditi širine kolnika najmanje 6 m za dvosmjerni i 5 m za jednosmjerni promet.

Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

Na postojećim nerazvrstanim cestama čija je nosivost kolničke konstrukcije manja od 10 t osovinskog opterećenja mogu prometovati samo vozila kojima osovinski pritisak ne prelazi nosivost kolničke konstrukcije ceste.

 

IV. MJERE ZA ZAŠTITU

 

Članak 18.

 

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja smatra se izvanrednim prijevozom.

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju odobrenja za izvanredni prijevoz kojim se utvrđuju uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Odobrenje za izvanredni prijevoz izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac.

 

Članak 19.

 

Troškove za izdavanje odobrenja za izvanredni prijevoz odnosno kontrole izvanrednog prijevoza, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i dr.) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova i naknade za izvanredni prijevoz iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik.

 

Članak 20.

 

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno.

 

Članak 21.

 

Ako je nerazvrstana cesta izložena prekomjernoj uporabi iz članka 20. ove Odluke, pravne ili fizičke osobe u vezi s čijim djelatnostima dolazi do njene prekomjerne uporabe, dužne su podnijeti zahtjev Općini Farkaševac za dobivanje odobrenja za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Visinu i način plaćanja naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski načelnik.

 

Članak 22.

 

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste i svih površina s kojih se vozila izravno priključuju u promet na nerazvrstanu cestu.

 

Članak 23.

 

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa suvremenim kolnikom mora se izgraditi sa suvremenim kolnikom u duljini najmanje 10 m od mjesta priključka na nerazvrstanu cestu odnosno u cijeloj duljini ako je objekt udaljen manje od 20 m od mjesta priključka.

Troškove gradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi investitor ili vlasnik zemljišta odnosno građevine.

 

Članak 24.

 

Priključke i prilaze na nerazvrstanu cestu dužni su održavati vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.

Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, Općina će odrediti popravak priključka ili prilaz na nerazvrstanu cestu o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 25.

 

Zauzimanje i korištenje nerazvrstanih cesta i zemljišta uz nerazvrstane ceste zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

 

Članak 26.

 

Zabranjeno je prekopavati ili obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i na zemljištu uz nerazvrstanu cestu bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se način rada, uvjeti za izvedbu radova, regulacija prometa,način sanacije prekopa odnosno potkopa, te nadzor nad obavljanjem tih radova.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, Jedinstveni upravni odjel može obustaviti radove i narediti plaćanje troškova sanacije.

Troškove iz stavka 3. ovoga članka podmiruje izvođač odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

 

Članak 27.

 

Novoizgrađene, rekonstruirane i novoasfaltirane nerazvrstane ceste zabranjeno je prekopavati najmanje 3 godine, računajući od dana završetka asfaltiranja.

Iznimno, Jedinstveni upravni odjel može odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka u osobito opravdanim slučajevima.

U odobrenju iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se način rada, uvjeti za izvedbu radova, regulacija prometa, način sanacije prekopa odnosno potkopa, te nadzor nad obavljanjem tih radova.

 

Članak 28.

 

Iznimno od članka 27. stavka 1. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez odobrenja, uz dojavu Jedinstvenom upravnom odjelu.

Vlasnik ili korisnik uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu mora u što kraćem roku otkloniti oštećenje na njima radi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje, te ishoditi odobrenje.

Jedinstveni upravni odjel, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poduzet će sve potrebne radnje radi omogućavanja odvijanja sigurnog i nesmetanog prometa do sanacije javne prometne površine.

 

Članak 29.

 

Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, Jedinstveni upravni odjel privremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 30.

 

Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Jedinstvenog uprvnog odjela.

Zaštitni pojas u smislu stavka 1. ovoga članka mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je u pravilu širok sa svake strane nerazvrstane ceste 1 m, računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste.

 

Članak 31.

 

U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljoprivredne kulture, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su, na zahtjev komunalnog redara, ukloniti drveće, grmlje, visoke poljoprivredne kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel osigurat će izvođenje tih radova preko treće osobe na teret vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 32.

 

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

1. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama;

2. dovoditi oborinske, otpadne ili druge vode i tekućine na cestu ili sprječavati otjecanje tih voda sa ceste ili zemljišnog pojasa;

3. puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu;

4. prolijevati na cestu motorno ulje, druge masne tvari ili druge prljavštine;

5. dolaziti na kolnik ili silaziti s kolnika izvan sagrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu;

6. prosipati ili bacati na cestu bilo kakve predmete, materijal ili smeće;

7. nanositi blato na kolnik nerazvrstane ceste;

8. oštećivati ili prelaziti zaštitne i druge ograde pored ceste;

9. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa;

10. prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisu poduzete mjere za to da se teret ne rasipa po cesti;

11. paliti travu, korov, građu i drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste i u njegovoj neposrednoj blizini;

12. neovlašteno zauzimati nerazvrstanu cestu;

13. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno zaprečavati odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti;

14. saditi stabla koja bi svojom krošnjom prelazila regulacionu liniju na nerazvrstanoj cesti, radi prozračivanja nerazvrstane ceste i nesmetanog odvijanja prometa

15. svako drugo oštećivanje i interveniranje uz površinu nerazvrstane ceste.

 

Članak 33.

 

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati odvodne jarke.

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka razumijeva se:

- održavanje u ispravnom i protočnom stanju;

- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućavaju normalno otjecanje vode);

- košnja trave i korova s pokosa i dna jarka;

- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su održavati krošnje drveća i živice kako nebi prelazile regulacionu liniju nerazvrstane ceste.

 

V. NADZOR

 

Članak 34.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar.

 

Članak 35.

 

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

2. izdati obavezni prekršajnog nalog;

3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

 

Članak 36.

 

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru na njegov zahtjev i u zadanom roku dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

 

Članak 37.

 

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

 

Članak 38.

 

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 39.

 

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava nerazvrstane ceste tako da se po njima može odvijati siguran i nesmetan promet za koji su namijenjene (članak 14. Odluke);

2. obavlja izvanredni prijevoz bez odobrenja ili suprotno uvjetima iz odobrenja (Članak 18. Odluke);

3. vrši prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste bez odobrenja (članak 21. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1.točke 2. i 3. ovoga članka u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka.

 

Članak 40.

 

Novčanom kaznom od 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava revizijska okna i poklopce revizijskih okana komunalnih, energetskih i drugih instalacija (Članak 15. Odluke);

2. gradi priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu tako da narušava stabilnost trupa ceste, ugrožava sigurnost prometa, oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje (članak 23. stavak 1. Odluke);

3. gradi priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno članku 23. stavku 2. Odluke;

4. prekopava ili obavlja bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i na zemljištu uz nerazvrstanu cestu bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 27.stavak 1. i 2. Odluke);

5. prekopava novoizgrađene, rekonstruirane i novoasfaltirane nerazvrstane ceste bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela (članak 27. Odluke);

6. ne dovede nerazvrstanu cestu u prvobitno stanje i ne ishodi odobrenje (članak 28. stavak 2. Odluke);

7. postupa suprotno zabrani iz Članak 31. stavka 1. Odluke;

8. ne ukloni drveće, grmlje, visoke poljoprivredne kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti (Članak 31. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 41.

 

Novčanom kaznom od 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava priključke i prilaze na nerazvrstanu cestu (članak 24. stavak 1. Odluke);

2. ne pridržava se zabrana iz članka 32. Odluke;

3. ne čisti i ne održava odvodne jarke (članak 33. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 42.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne dostavi podatke i dokumentaciju komunalnom redaru (članak 36. Odluke);

2. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora, ne dade osobne podatke i ne pruži druge obavijesti (članak 37. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 43.

 

Za prekršaj za koji je ovom Odlukom propisana novčana kazna do iznosa od:

- 10.000,00 kuna za pravnu osobu,

- 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi,

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu,

komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ .

 

Klasa: 340-01/10-01/68

Urbroj: 238/08-01-10-01

Farkaševac, 16. prosinca 2010. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA FARKAŠEVAC

Općinsko vijeće

 

PREDSJEDNIK

Đuro Sekelj

 

 

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC