NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

STATUT 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta Općine Farkaševac(„Glasnik Zagrebačke županije“ br.1/06), Općinsko vijeće Općine Farkaševac, na 3. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2009. godine, donijelo je

 

S T A T U T
OPĆINE FARKAŠEVAC

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuje samoupravni djelokrug Općine Farkaševac, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Farkaševac, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Farkaševac.

 

Članak 2.

 

Općina Farkaševac je jedinica lokalne samouprave, čije područje sačinjavaju naselja: Bolč, Brezine, Donji Markovac, Farkaševac, Ivančani, Kabal, Mački, Majur, Prašćevac, Zvonik, Žabnica.

 

Granice Općine Farkaševac mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

 

Članak 3.

 

Općina Farkaševac je pravna osoba.

Sjedište Općine Farkaševac je u Farkaševcu kbr. 43.

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 4.

 

Općina Farkaševac ima svoj grb i zastavu.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Farkaševac utvrđuje se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 5.

Grb općine Farkaševac je u četvrtastom štitu na žutom/zlatnom polju, na panju sa mladicom – prirodno, smeđi vuk u skoku, udesno.

 

Članak 6.

 

Zastava općine Farkaševac je jednobojna - zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano.

 

Zastava je likovno prihvaćena posebnom odlukom.


Članak 7.

 

Općina Farkaševac ima svoj Dan, 15. travanj, koji se svake godine svečano obilježava.


III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 8.

 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Farkaševac, na način i po postupku propisanom Odlukom o priznanjima općine Farkaševac.

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 9.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Farkaševac uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 10.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Članak 11.

 

Sporazum o suradnji Općine Farkaševac i općine ili Općina druge države objavljuje se u „Glasniku Zagrebačke županije.

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 12.

 

Općina Farkaševac je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Farkaševac.

 

Članak 13.

 

Općina Farkaševac u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- kulturu, tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Farkaševac obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.


Članak 14.

 

Općina Farkaševac može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 15.

 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općina, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

 

VI. TIJELA OPĆINE FARKAŠEVAC

 

Članak 16.

 

Tijela Općine Farkaševac su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.


1. Općinsko vijeće

 

Članak 17.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće Općine Farkaševac ima 13 vijećnika.


Članak 18.

 

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Farkaševac, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna),

- donosi odluku o promjeni granice Općine

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Farkaševac. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.


Članak 19.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Potpredsjednik se bira na način i po postupku kao i predsjednik Vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Vijeće može posebnom odlukom odlučiti o naknadma troškova predsjednika i potpredsjednika.

 

Članak 20.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Vijeće

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,

- predlaže dnevni red Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,

- brine o suradnji Vijeća i Općinskog načelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 21.

 

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 22.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Farkaševac, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

 

Članak 23.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 24.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Vijeće

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

 

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.


Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Vijeća.


Članak 25.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.


1.1. Radna tijela

 

Članak 26.

 

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Mandatno povjerenstvo,

- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.

 

Članak 27.

 

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 28.

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Vijeća,

 

Članak 29.

 

Poverenstvo za Statut i Poslovnik:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Vijeća,

- razmatra prijedloge i drugih općih akata koje donosi Vijeće te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 30.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Vijeće odlukama o osnivanju radnih tijela.

 

2. Općinski načelnik


Članak 31.

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općina u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine.

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Vijeća,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na općinu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 32.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

 

Članak 33.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 34.

 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

 

Članak 36.

 

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 37.

 

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Odluku o načinu obavljna dužnosti Općinski načelnik i zamjenik odlučuju samostalno.

 

Članak 38.

 

Općinskom načelniku i zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja njegov zamjenik.


Članak 39.


Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom ovim Statutom.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

 

 

VII. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 40.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 41.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine ili 20% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 42.

 

Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom, i to:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu propisanu Zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

 

Članak 43.

 

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 44.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 45.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Farkaševac, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 46.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 47.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 48.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 49.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 50.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Farkaševac.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 51.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).


VIII. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 52.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Farkaševac utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine, odnosno Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Članak 53.

 

Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 54.

 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

 

Članak 55.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Farkaševac, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

IX. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 56.

 

Općina Farkaševac u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 57.

 

Općina Farkaševac osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 56. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Farkaševac ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Farkaševac može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 58.

 

Na području Općine Farkaševac osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, i ovim Statutom.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 59.

 

Mjesni odbori na području Općine Farkaševac su:

- Mjesni odbor Bolč za područje mjesta Bolč,

- Mjesni odbor Brezine za područje mjesta Brezine,

- Mjesni odbor Donji Markovac za područje mjestaDonji Markovac,

- Mjesni odbor Farkaševac za područje mjesta Farkaševac,

- Mjesni odbor Ivančani za područje mjesta Ivančani,

- Mjesni odbor Kabal za područje mjesta Kabal,

- Mjesni odbor Mački za područje mjesta Mački,

- Mjesni odbor Majur za područje mjesta Majur,

- Mjesni odbor Prašćevac za područje mjesta Prašćevac,

- Mjesni odbor Zvonik za područje mjesta Zvonik,

- Mjesni odbor Žabnica za područje mjesta Žabnica.

 

Članak 60.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 61.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 62.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 63.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 64.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 65.

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje i odluku o raspisivanju izbora donosi Općinsko vijeće) 30 dana od dana isteka mandata, odnosno u roku od 15 dana od raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 66.

 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 3 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 100 stanovnika bira 3 člana, od 101 do 300 stanovnika bira 5 članova, a preko 300 stanovnika se bira 7 članova vijeća mjesnog odbora.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 67.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 68.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

Članak 69.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana.

 

Članak 70.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 71.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 72.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće mjesnog odbora.

Članak 73.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 74.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.


XI. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 75.


Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Farkaševac, te čine imovinu Općine.

Članak 76.

 

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 77.

 

Općina Farkaševac ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa županijom i Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 78.

 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

XII. AKTI OPĆINE

Članak 79.

 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 80.

 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Vijeća.

 

Članak 81.

 

Radna tijela Vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 82.

 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zagrebačke županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 83.

 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 84.

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Članak 85.

 

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 86.

 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Glasniku Zagrebačke županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu, osim ako nije zbog opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

XIII. JAVNOST RADA

 

Članak 87.

 

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.


Članak 88.

 

Javnost rada Vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Zagrebačke županije i na web stranicama.


Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Zagrebačke županije, oglasnoj ploči i na web stranicama Općine.

 

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 89.

 

Način djelovanja načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 90.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća.

Vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 91.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Farkaševac i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 92.

 

Stupanjem na snagu ovo Statuta prestaje važiti Statut općine Farkaševac „Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 1/06)

 

Članak 93.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ .

 

Klasa: 012-03/09-01/39

Urbroj:238/08-01-09

U Farkaševcu, 09.07.2009.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA FARKAŠEVAC

Općinsko vijeće

Predsjednik:

Đuro Sekelj v.r.

 

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC