NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

Na temelju članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 152/08), i članka 18. Statuta Općine Farkaševac (“Glasnik Zagrebačke Županije” broj:19/09), nakon provedenog postupka javnog uvida u prijedlog Pograma, Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 8. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2010. godine donijelo je

 

I. IZMJENE PROGRAMA

RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

U VLASNIŠTVU DRŽAVE, NA PODRUČJU OPĆINE

FARKAŠEVAC

 

 

Općinsko vijeće Općine Farkaševac donijelo je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Farkaševac, Klasa: 320-02/02-01/25 Urbroj: 238/08-01-02-1, od 25.ožujka 2002. godine na koji je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava poljoprivrede i šumarstva, Uprava poljoprivrede i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, Odjel za poljoprivredno zemljište dalo suglasnost pod Klasa: 320-02/02-01/1348, Urbroj: 525-2-02-2/DI, od 05. studenoga 2002. godine.

 

Razvoj poljoprivrede i načina proizvodnje u pravcu približavanja Europskoj zajednici uvjetuje i određene izmjene u načinu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fakaševac.

Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (u daljnjm tekstu: Program) odnose se na potrebu za prodajom većeg broja manjih parcela u vlasništvo.

 

Ovim Izmjenama Programa, a temeljem odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“NN” 152/08), mijenjaju se u temeljnom Programu predviđeni načini raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Tako sada Općina Farkaševac sukladno narečenom Zakonu raspolaže državnim poljoprivrednim zemljištem:

– prodajom zemljišta,

– davanjem u zakup,

– davanjem u dugogodišnji zakup.

 

 

PRODAJA ZEMLJIŠTA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se putem javnog natječaja.

Stručne poslove u svezi s prikupljanjem dokumentacije za prodaju obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Farkaševac. Odluku o raspisivanju natječaja, te izbor najpovljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Farkaševac.

Ugovor o prodaji zaključuje Općinski načelnik.

 

 

ZAKUP ZEMLJIŠTA

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vrijeme od 20 godina putem natječaja koji raspisuje Općinsko vijeće, koje ujedno donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, a Općinski načelnik zaključuje ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Stručne poslove u svezi s prikupljanjem dokumentacije obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac.

U zakup na vrijeme do 5 godina mogu se dati parcele koje su u izvanknjižnom vlasništvu RH, ili su dijelom javno vodno dobro.

 

DUGOGODIŠNJI ZAKUP

Poljoprivredno zemljište u k.o. Bolč dat će se u dugogodišnji zakup.

Postupak davanja u dugogodišnji zakup provodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

 

KONCESIJE

Na području Općine Farkaševac nema ribnjaka, tako da raspolaganje zemljištem putem koncesije nije moguće.

 

U temeljnom Programu pod “Ovim Programom utvrđuje se:” podstavak

“ Površine određene za koncesiju” zamjenjuju se riječima:

• Površine određene za dugogodišnji zakup

 

Točka I. Mijenja se i glasi:

 

I. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA PRODAJU

Kao trajni oblik raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općina Farkaševac je za prodaju od ukupne površine predviđa se oko 25 % poljoprivrednih površina ili 59,45 17 ha.

 

PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA IZVRŠIT ĆE SE OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA, KAKO SLIJEDI:

k. o. Ukupno ha

Kabal 13 76 61

Brezine 9 29 51

Farkaševac 10 35 40

Bolč 4 84 47

Zvonik 21 19 18

SVEUKUPNO: 59 45 17

 

Maksimalna površina koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi je 40 ha, a u koju površinu se uračunavaju i sve ranije površine kupljenog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Točka II. Mijenja se i glasi:

 

II. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

 

U skladu sa stvarnim imovinskim stanjem poljoprivrednih površina, gdje je u tijeku rješavanje imovinskih odnosa sa bivšim društveno – pravnim nositeljima prava korištenja i privatnih osoba, Općina Farkaševac predviđa oko 66% od ukupnih površina dati u zakup ili 158 13 62 ha.

Zakup kao jedan od oblika raspolaganja je nužan, dok se ne riješe pretpostavke za trajniji oblik raspolaganja.

Zakup će se realizirati u slijedećim katastarskim općinama:

 

k.o. Kabal 0 63 34 ha

k.o. Brezine 44 64 77 ha

k.o. Farkaševac 38 14 41 ha

k.o. Bolč 66 71 84 ha

k.o. Zvonik 3 99 26 ha

SVEUKUPNO 158 13 62 HA

 

Točka III.

 

III. POVRŠINE ODREĐENE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP

 

Općina Farkaševac za dodjelu dugogodišnjeg zakupa predviđa oko 9% odnosno ukupne površine 21 ha, i to u slijedećim katastarskim općinama:

 

K.o Bolč 21 01 01 ha

 

 

V. Ova Izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Farkaševac stupa na snagu danom davanja suglasnosti na istu od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

 

Klasa: 320-02/10-01/27

Urbroj: 238/08-01-10-1

Farkaševac, 18. ožujka 2010.

Predsjednik

Đuro Sekelj v.r.

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC