Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Crvenkapica” Farkaševac raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja vrtića

NATJEČAJ ZA PRIJEM RAVNATELJA

Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, od 18. lipnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac raspisuje NATJEČAJ
za imenovanje Ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac.

Uvjeti:

 • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
 • položen stručni ispit,
 • 5 godina radnog iskustva,
 • da osoba nije pravomoćno osuđena i
 • da se protiv nje ne vodi postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto RAVNATELJ prilažu:
 • životopis,
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao dokaz o radnom iskustvu.

RAVNATELJ se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.


Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17), uz prijavu na natječaj dužaj je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Za radno mjesto probni rad traje 180 dana.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po završetku natječaja.

Prijave dostaviti poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“ FARKAŠEVAC, Farkaševac 30A, 10344 Farkaševac, s naznakom „NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac“ u roku 8 dana od dana objave natječaja.
Upravno vijeće

Skip to content