logo

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz proračuna Općine Farkaševac

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Farkaševac (Glasnik Zagrebačke županije: broj 9/16) i članka 31. Statuta Općine Farkaševac (Glasnik Zagrebačke županije, broj: 19/09, 32/12, 9/13, 14/13, 3/18 i 8/20), načelnik Općine Farkaševac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz proračuna Općine Farkaševac.

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja prijevoza pokojnika ugovorom na četiri godine na području općine Farkaševac, i to za:

a) preuzimanje i prijevoz umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti, na poziv ovlaštenog mrtvozornika, s mjesta smrti do nadležne patologije, ili sudske medicine,

b) prijevoz osoba koje su umrle na javnim površinama ili u objektima javne namjene na području Općine Farkaševac, na poziv ovlaštenog mrtvozornika, s mjesta smrti do Zavoda za sudsku medicinu,

c) prijevoz umrlih osoba – beskućnika i slično, ili osobe koju nema tko sahraniti, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Farkaševac, od mjesta smrti do mjesta ukopa i opremanje minimalnom pogrebnom opremom.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Cijene usluga pod a), b) i c), ponuditelji navode na način kako je to navedeno u natječajnoj dokumentaciji.

Kriterijem za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najniža ponuđena cijena pod uvjetom da ponuditelj ispunjava i potrebne uvjete.

Ponudbena dokumentacija može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Farkaševac www.opcina-farkasevac.hr.

Ponude se podnose osobno na adresu Općine Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom: »Ne otvaraj – za natječaj prijevoz pokojnika«, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Otvaranje ponuda obavit će se 31. ožujka 2021. godine.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u ovom natječaju, neće se razmatrati i odbaciti će se kao nepravovaljane.

Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donijet će prijedlog za odabir najpovoljnije ponude za poslove iz točke I. ovog natječaja te prijedlog dati Općinskom vijeću Općine Farkaševac radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.

Općina Farkaševac pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez obveze davanja obrazloženja.

Općina Farkaševac

Skip to content