logo

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (m/ž)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Farkaševac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke,

– položen državni ispit,

– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a u slučaju prijma u službu obvezni su ga položiti u roku od godine dana od prijema u službu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona za kontakt, a ako je imaju, i elektroničku adresu isključivo za potrebe postupka natječaja).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu: preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,

– dokaz o stručnoj spremi: preslika svjedodžbe/diplome,

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: potvrda prijašnjeg poslodavca odnosno druga isprava (preslik ugovora o radu, rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, izvadak iz sistematizacije radnih mjesta i sl.) iz kojih je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci u trajanju od najmanje 5 godina,

– dokaz o položenom državnom ispitu: preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ako ga je kandidat položio),

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i dokaz da osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: izvornik uvjerenja nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci,

– dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: vlastoručno potpisana izjava kandidata (izvornik),

– dokaz o poznavanju rada na računalu: preslika dokumenta o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ako je kandidat polagao predmet informatika ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu (izvornik),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije prije donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. st. 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o prefesionalnoj rehabilizaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona http://propisi.hr/print.php?id=7695.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 46/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos: https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web-stranici Općine Farkaševac (www.opcina-farkasevac.hr) i na oglasnoj ploči Općine Farkaševac.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Farkaševac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac, s obaveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju koja se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Općina Farkaševac

Skip to content