Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Farkaševac

1. Predmet zakupa su poslovni prostori u:


I. prizemlju općinske zgrade na k.č.br. 225/1 k.o. Farkaševac, Farkaševac 43, ukupne površine 48,24 m2.
– stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor
– namjena prostora: brza prehrana, trgovačka, pekarska, cvjećarska djelatnost.
– prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 10 godina.
– početna cijena je 4,65 EUR/m2, mjesečno (I. zona).
– Jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 224,32 EUR.

II. prizemlju općinske zgrade na k.č.br. 225/1 k.o. Farkaševac, Farkaševac 43
Namjena prostora: trgovina tekstilom
– stanje prostora: uređen prostor.
– prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 10 godina.
– početna cijena je 4,65 EUR/m2.
– jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 102,07 EUR.

2. Ponude se podnose u pismenom obliku, u roku od 8 dana po objavi natječaja u
sredstvima javnog priopćavanja.


Ponuda mora obavezno sadržavati:
– naziv, odnosno osobno ime natjecatelja,
– redni broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen isključivo u apsolutnom iznosu,
– opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru.
Uz pisanu ponudu svaki natjecatelj mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
– original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, kao dokaz za ozbiljnost ponude,
– presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog organa s prilozima o registraciji,
– dokaz – Izjavu da natjecatelj nema duga prema Općini Farkaševac.
Ukoliko na natječaju sudjeluju hrvatski invalidi Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida Domovinskog rata i druge udruge za koje ministar rada i socijalne skrbi to odredi, te osobe imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz uvjet
prihvata najpovoljnije ponude ako uz ponudu prilože važeće:
– rješenje nadležnog Ministarstva za invalide Domovinskog rata,
– potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili Uvjerenje Ministarstva, unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razvojačene hrvatske branitelje.
3. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
4. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu. Prilikom zaključenja ugovora, zakupnik je dužan predati Zakupodavatelju bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 EUR-a kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Općine Farkaševac, koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).
Jamčevina se uplaćuje na račun proračuna Općine Farkaševac, broj HR43 23600001811400003, poziv na broj: HR68 7242 – OIB.


5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Poslovni prostori mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.


6. Zakupac sam vrši uređenje poslovnog prostora u skladu s namjenom, te se za uloženi iznos sredstava vrši prebijanje zakupnine sa uloženim sredstvima.
Ostala posebna uređenja i opremanje poslovnog prostora ovisno o vrsti djelatnosti, zakupac će izvršiti prema vlastitim potrebama, uz pismenu suglasnost zakupodavca. Ostala prava i obveze regulirati će se Ugovorom o zakupu u skladu sa Zakonom.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac, s naznakom “ZA NATJEČAJ” – NE OTVARATI.
Sudioniku koji ne uspije u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.
Sudionik koji uspije u natječaju, a ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabira niti jedne ponude, i iz tih razloga nema nikakve obveze.
Ponuđaču koji uspije u natječaju jamčevina se zadržava i smatra se kao plaćena zakupnina.
U pogledu ostalih pravila glede prava prvenstva određenih kategorija osoba iz Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, primjenjivat će se odredbe toga Zakona.


Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 01/2727-003 ili neposredno u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac.


KLASA: 372-02/23-01/01
URBROJ: 238-8-03-23-2
Farkaševac, 07. ožujka 2023. godine


OPĆINA FARKAŠEVAC

Skip to content