logo

Općinsko vijeće usvojilo izmjene Statuta i Poslovnika općine Farkaševac

Općinsko vijeće Općine Farkaševac na sjednici održanoj u petak 12. ožujka usvojilo je izmjene Statuta i Poslovnika općine, temeljene na izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općinsko vijeće će tako nakon predstojećih lokalnih izbora u novom sazivu imati manji broj vijećnika, ali i manji broj predstavnika izvršne vlasti.

Naime, Hrvatski sabor krajem 2020. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to s ciljem optimizacije i racionalizacije sustava lokalne samouprave kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika, što bi trebalo doprinijeti znatnim uštedama u proračunima, racionalnijem obavljanju poslova te osiguranju kontinuiteta u radu jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Nakon izbora u svibnju, Općinsko Vijeće imat će 9 članova i bit će izabran samo načelnik bez zamjenika.
Općina će imati privremenog zamjenika načelnika kojeg se imenuje na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. Odluku o imenovanju privremenog zamjenika, načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Situacija u društvu uzrokovana pandemijom koronavirusa utjecala je i na način rada Općinskog vijeća te je u Statut ugrađeno da se sjednice iznimno, za trajanja posebnih okolnosti, mogu održavati elektroničkim putem. Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.

Podsjetimo općinski vijećnici Općine Farkaševac do sada su već održali dvije elektronske sjednice, one su održane sukladno naputku Ministarstva pravosuđa i uprave.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća sazvat će pročelnik nadležan za poslove predstavničkog tijela ili osoba koja je nadležna za poslove predstavničkog tijela, do sada ju je sazivao čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ostavi komentar

Skip to content