logo

EU projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Farkaševcu

OPIS PROJEKTA:

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Farkaševac doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Farkaševac doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.- 2022. (NN 3/17).

Korisnik bespovratnih sredstava projekta je Općina Farkaševac. Lokacija projekta je na području Općine Farkaševac (k.č.br. 208 k.o. Farkaševac u Zagrebačkoj županiji.

CILJ PROJEKTA:

Informativno obrazovnim aktivnostima će se pokušati promijeniti svijest građana o prikupljanju otpada te ih informirati o mogućnostima predaje otpada bez naknade na reciklažnom dvorištu te o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te smanjenju nastanka komunalnog otpada. Građane će se informirati i o mogućnostima kućnog kompostiranja što će smanjiti količinu biootpada u miješanom komunalnom otpadu, a samim time i količinu biootpada u miješanom komunalnom otpadu, a samim time i količinu komunalnog otpada. Isto tako, građane će se informirati, educirati i poticati za odvajanje problematičnog otpada iz kućanstva, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada. Budući da će građani imati mogućnost , besplatne predaje otpada očekuje se da će se postići cilj da se takav otpad ne odlaže u miješani komunalni otpad ili na “divlja odlagališta u prirodu.

KOHEZIJSKI FOND – link

STRUKTURNI FONDOVI – link

13. ožujka 2019. godine potpisan je ugovor sa izvođačem radova, poduzećem Hidroregulacija d.d. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.922.384,35 kuna. Projekt se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija  2014. -2020. te je sufinanciran bespovratnim  sredstvima iz Europske unije u visini od 85%, odnosno 1.899.395,65 kuna.

Sukladno čl. VI. Ugovora o izvođenju radova za izgradnju reciklažnog dvorišta u Farkaševcu, dana 25. ožujka 2019. godine, Općina Farkaševac, kao naručitelj radova, uvela je u posao izvođača radova, Hidroregulaciju d.d. iz Bjelovara.
S danom 25. ožujkom 2019. godine, Općina Farkaševac je omogućila izvođaču slobodan pristup gradilištu, predala je prostor za nesmetano izvođenje radova, potrebnu tehničku dokumentaciju te Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.
Izvođač je Naručitelju dostavio terminski i financijski plan izvođenja radova.

Skip to content