logo

Gospodarenje otpadom

 1. Zašto gospodariti otpadom? 

Neodgovornim ponašanjem i stvaranjem smeća koje je preko 80% završavalo na odlagalištima diljem Hrvatske u samo 10 godina na odlagalištima je završilo sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Upravo zato uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – tako štedimo vrijedne sirovine, čuvamo prirodu, te stvaramo nova radna mjesta.

 • Što možemo s otpadom?  
 • Prevencija
 • Ponovna uporaba
 • Recikliranje
 • Oporaba
 • Zbrinjavanje
 • Kamo s otpadom?  

Ispravan način postupanja s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima:

 • Odvojeno prikupljanje (prema vrsti otpada)
 • Odlaganje otpada u, za to predviđene spremnike
 • Vrste otpada 

U kućanstvu nastaje više vrsta otpada: 

 • Papir
 • Metal
 • Staklo
 • Plastika
 • Glomazni otpad
 • EE otpad
 • Bio otpad
 • Građevni otpad
 • Reciklažno dvorište  

Reciklažno dvorište je izgrađeno u Farkaševcu, na k.č.br. 208 (iza vage u Farkaševcu)

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u mjestima na području Općine Farkaševacprema Planu jednom u tri mjeseca za svako mjesto.

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom 
 • način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja  miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,
 • prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta (RD),
 • način izračuna granične količine MKO za određena razdoblja,
 • način i uvjeti određivanja i obračuna naknadeza gradnjugrađevina za gospodarenje komunalnim otpadom
 • način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine MKO

Ovdje možete pogledati Upute za odvajanje otpada

Koncesiju za odvoz otpada na području Općine Farkaševac ima tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o.. Odluke o odabiru koncesionara možete pogledati u nastavku:

Skip to content