logo

Izvješće o radu komunalnog redara u 2020. godini

U 2020. godini najveći broj pisanih i telefonskih prijava žitelja Općine Farkaševac, ukupno 18 prijava, odnosilo se na neodržavanje čistoće javnih površina u smislu površine obrasle korovom, visokom travom, živicom, glomaznim otpadom. Dio prijava odnosio se na zapuštena imanja koja su oronula i postala ruševine u kojima se nastanjuju divlje životinje.

Dvije prijave odnosile se na grabe u vlasništvu Županijskih cesta Zagrebačke županije u smilu da nisu pravilno očišćene ili iskopane. Bilo je 5 pritužbi žitelja na stajanje vode u grabama. Zaprimljena je jedna anonimna telefonska prijava vezano za napušteno imanje u Ivančanima na kućnom broju 46, a koje je obraslo visokom travom i korovom. Što se tiče spaljivanja otpada, komunalno redarstvo je zaprimilo dvije prijave spaljivanja otpada, čime su se kršile odredbe Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru.

Dvije prijave žitelja u pisanom obliku odnosile su se na nepokošenu ambroziju u blizini kuća. Što se tiče poljskih puteva, bile su 3 pisane prijave žitelja u kojima je traženo navažanje kamena na određene puteve. Obilaskom terena, prema opravdanim zahtjevima žitelja, udovoljeno je navaženje kamena.

Komunalno redarstvo Općine Farkaševac po svakoj pisanoj prijavi žitelja ili telefonskoj prijavi žitelja postupilo je individualno, a sve u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu te odredbama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Farkaševac.

U 2020. godini komunalni redar u redovnom obilasku naselja naišao je na sljedeće probleme. – zapuštena imanja u vlasništvu određenih banaka ili trgovačkih društva, imanja koja su navedena kao kulturno dobro (npr. farof i crkva u gornjem Bolču) – zapuštena imanja u vlasništvu fizičkih osoba koja nisu više živa te nemaju nasljednika ili žive u dalekim krajevima – začepljeni mostovi ispred privatnih kuća – neuredne okućnice obrasle raslinjem koje se širi na javnu površinu (radi se o starim domaćinstvima i starijim žiteljima) – bacanje i dovoz komunalnog i glomaznog otpada u šumu, grabe i puteve – nekontrolirano pojavljivanje životinja bez čipova, na javnim površinama – neočišćene ceste nakon poljoprivrednih radova – nanošenje zemlje i blata na puteve prilikom oranja (neki poljoprivrednici ne rade „uzglavnice“ prilikom sadnje usjeva) – neuredna grobna mjesta – preokrenuti prometni znakovi ili znakovi u grabama – nepokošene bankine – bankine pune rupa koje predstavljaju opasnost od prometne nezgode i uništenja vozila – nepropisno parkiranje vozila.

Komunalni redar u suglasnosti sa Jedinstvenim upravnim odjelom po svakoj od ovih navedenih točaka problematike pristupa na način da odmah ili u određenom razdoblju riješi problem na najbolji mogući način, odnosno u skladu sa Zakonom. Većinom to bude uspješno, a nekada smo u nemogućnosti zbog nenadležnosti pristupiti rješavanju problema. Tako smo u 2020. godini prema vlastitom opažanju izdali 6 rješenja, a odnosila su se na čišćenje ceste nakon nanosa blata sa traktorskih guma, čišćenje i košnja dvorišta čije raslinje prelazi na javnu površinu i susjedno dvorište, te popravak poljskog puta. Komunalno redarstvo izdalo je 8 pisanih upozorenja – obavijesti vezano na komunalni red – neodržavanje čistoće okućnica. Više puta telefonskim putem, komunalno redarstvo obavijestilo je žitelje čiji psi hodaju po javnoj površini, bez nadzora vlasnika, čime uništavaju cvijeće i biljke u centru Općine.

Što se tiče održavanja čistoće na grobljima, ovlašteno komunalno društvo KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. i u 2020. godini redovito je kosilo sva groblja, kante sa otpadom su se redovito praznile. Na groblju u Ivančanima u 2020. godini orezala su se sva stabla koja su bile suha i predstavljala opasnost od rušenja na spomenike. Slijedom navedenog ispred doma u Ivančanima porušena i orezana su sva suha i oboljela stabla, a žitelji sela Ivančani su svojevoljno počistili park i površinu ispred doma. Što se tiče neurednih zemljanih grobova, komunalni redar obilazi groblja, te pismenim putem obavještava nasljednike, ukupno 7 korisnika je bilo obavješteno, te su pozvani na čišćenje i održavanje grobova. Što se tiče košnje javne površine u centru općine, domar redovito održava urednim i pokošenim javnu površinu, odnosno park, centar općine kao i reciklažno dvorište.

U 2020. godini uređivao se okoliš oko reciklažnog dvorišta, porezala su se stabla koja nisu imala nikakvu funkciju. Uređivao se i okoliš u centru Općine, orezana su stabla javora uz igralište te dva stabla bukve čije suhe grane su predstavljale opasnost od pada na tlo. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, odnosno zahtjeva korisnika za dovozom kanti, po svakom zahtjevu komunalno redarstvo je službenim putem od ovlaštenog koncesionara tražilo dovoz kanti kao i pražnjenje kontejnera napunjenih staklom, tekstilom i plastikom iz zelenih otoka. Što se tiče javne rasvjete, odnosno pregorjele lampe, po svakoj prijavi žitelja redarstvo je postupilo u smjeru službene obavijesti prema ovlaštenom tijelu nadležnom za održavanje javne rasvjete.

 I u 2020. godini bilo je napuštenih i ostavljenih pasa, ukupno 5 pasa bez čipova, za čije zbrinjavanje su izdvojena određena sredstva iz općinskog proračuna. Sukladno Odluci o komunalnom redu i Odluci o agrotehničkim mjerama, Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac pristupio je rješavanju svih problema u djelokrugu svoje nadležnosti i mogućnosti na način da je izašao na teren, poslikao problematiku te pisanim putem izdao Upozorenja i Rješenja prema kršiteljima Odluka, a pojedinu određenu problematiku je rješavao telefonskim putem, o čemu je sačinjena službena telefonska zabilješka.

Skip to content