logo

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021/2022. u Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac

Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac zaprimat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 24. svibnja 2021. – 02. lipnja 2021.godine i to za ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi usklađenog s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta,

ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis potražite na službenoj internetskoj stranici OpćineFarkaševac  www.opcinafarkasevac.hr,  Zahtjev za upis u Dječji vrtić Crvenkapica iispunite zajedno s Obrascem za inicijalni razgovor. Uz popunjene obrasce priložite svu potrebnu dokumentaciju:

 • Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete koje se upisuje,
 • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
 • Liječničku potvrdu djeteta,
 • Preslike zdravstvene iskaznice djeteta te karticu procijepljenosti,
 • Postojeću liječničku dokumentaciju o eventualnoj težoj bolesti,
 • Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta,
 • Potvrdu o radnom statusu roditelja,
 • Potvrda o dječjem doplatku (ukoliko primate doplatak).    

Zahtjevi za upis s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac, na adresu Općina Farkaševac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac, s naznakom Prijava za upis u Dječji vrtić Crvenkapica Farkaševac. Zahtjevi se dostavljaju osobno, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili putem pošte. Kontakt telefona za informacije: 01/2727-003.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svog djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika za upis djece u redoviti program prednost će imati djeca: 

 • s prebivalištem djece i roditelja na području općine Farkaševac,
 • s oba zaposlena roditelja,  
 • samohranih roditelja,
 • s jednim zaposlenim roditeljem,
 • roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata,  
 • s teškoćama u razvoju,  
 • čiji su roditelji teško bolesni ili invalidi,  
 • iz obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima,
 • iz obitelji s troje ili više malodobne djece,  
 • smještena u udomiteljskoj obitelji i uzet na uzdržavanje,
 • u godini prije polaska u školu,  
 • čiji roditelji primaju dječji doplatak.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac, oglasnoj ploči Općine Farkaševac i na službenoj internetskoj stranici Općine Farkaševac na način da će biti šifrirani inicijalima imena i prezimena, te zadnjih 5 znamenaka oiba djeteta.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću do 16. lipnja 2021. O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka na žalbu.

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, za upise u pedagošku godinu, inicijalni razgovor provest će se (uz poštivanje svih propisanih mjera) u prostorijama vrtića, a o terminu dolaska bit ćete obaviješteni telefonskim putem.

UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem prije početka pedagoške godine (rujan 2021.) o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem.

Sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se sukladno Odluci o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Crvenkapica Farkaševac koju donosi Općinsko vijeće Općine Farkaševac.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Obrazac Inicijalni razgovor

Obrazac Zahtjev za upis

Ostavi komentar

Skip to content