logo

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Farkaševac

Poslovnik općinskog vijeća Općine Farkaševac

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Opcinskog vijeca Opcine Farkasevac 2021.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Farkaševac 2013

img-32 img-30

Općinsko vijeće Općine Farkaševac donosi Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju.

Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Farkaševac, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna).

Općinsko vijeće donosi odluku o promjeni granice Općine, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano.

Nadalje, donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća i donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

INFO
Stvarati ljepše okruženje za odrastanje najmlađih je jedan od prioriteta našeg rada pa je stoga ove godine realiziran projekt uređenja okoliša Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac. Projektom je uređena hortikultura oko dječjeg vrtića, ugrađena rasvjeta te…
Matija Copak
Općinski načelnik Matija Copak
Manifestacija "Advent u Farkaševcu" bilježi iznimno velik broj posjetitelja, pa tako i ove godine pripremamo bogat glazbeno-zabavni program, kao i raznoliku gastronomsku ponudu tijekom svakog vikenda u prosincu.
Općina Farkaševac
Općina Farkaševac
Kroz sanaciju naših nerazvrstanih cesta putem projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb Istok, Općina Farkaševac proširila je vlastitim sredstvima svoju nerazvrstanu cestu u Kablu.
Načelnik Matija Copak

Članovi Općinskog vijeća Općine Farkaševac

Općinsko vijeće Općine Farkaševac broji 9 članova, a u njemu je 5 vijećnika iz redova HDZ-a i četiri vijećnika iz redova HSS-a. Predsjednica vijeća je Marija Perđun Cmrk (HDZ).

Božidar Mavrić

Član vijeća iz redova HDZ-a

Darko Božić

Zamjenik predsjednice vijeća iz redova većine (HDZ)

Dražen Draganić

Član vijeća iz redova HSS-a

Duško Švec

Član vijeća iz redova HSS-a

Ivan Đurasek

Član vijeća iz redova HDZ-a

Kruno Babić

Član vijeća iz redova HSS-a

Marija Perđun Cmrk

Predsjednica Općinskog vijeća (HDZ)

Vinko Bukal

Zamjenik predsjednice vijeća iz redova oporbe (HSS)

Željko Vuković

Član vijeća iz redova HDZ-a

Skip to content