Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

Sastav Općinskog vijeća

 1. Tomislav Strika (HSS) – predsjednik Općinskog vijeća
 2. Zdravko Ježovita (HSS)
 3. Željko Đurasek (HSS)
 4. Vinko Bukal (HSS)
 5. Renato Stjepanović (HSS)
 6. Kruno Babić (HSS)
 7. Matija Copak (HDZ)
 8. Željko Vuković (HDZ)
 9. Ivan Majhen (HDZ)
 10. Marijan Božić (HDZ)
 11. Vlado Mrvčić (SDP) – zamjenik predsjednika općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Farkaševac donosi Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju.

Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Farkaševac, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna).

Općinsko vijeće donosi odluku o promjeni granice Općine, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano.

Nadalje, donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća i donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Skip to content