logo

Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća i načelnik Matija Copak

Općinsko vijeće Općine Farkaševac donosi Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju.

Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Farkaševac, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna).

Općinsko vijeće donosi odluku o promjeni granice Općine, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano.

Nadalje, donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća i donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Skip to content