logo

Statut

Statut donosi Općinsko vijeće, većinom ukupnog broja članova.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

U nastavku možete preuzeti Satut Općine Farkaševac kao i njegove izmjene i dopune:

Skip to content