Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statut

Statut donosi Općinsko vijeće, većinom ukupnog broja članova.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

U nastavku možete preuzeti Satut Općine Farkaševac kao i njegove izmjene i dopune:

Skip to content