logo

Pravo na pristup informacijama

Općinsko vijeće općine Farkaševac je na 27. sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijelo odluku o određivanju službenika za informacije kojom je Jadranka Đurasek, djelatnica u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Farkaševac određena kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenik za informacije obavlja sljedeće poslove:

 • pravodobno i ažurno vodi evidenciju u skladu s propisima o uredskom poslovanju i sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama na temelju kojih se omogučava vođenje kataloga informacija i pristup informacijama,
 • rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
 • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
 • unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 • osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija,
 • poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informiranja.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva. Pismeni zahtjev upućuje se na adresu Općina Farkaševac, Jedinstveni upravni odjel općine Farkaševac, 10344 Farkaševac, Farkaševac 43. Dok se usmeni zahtjev postavlja neposredno službeniku za informacije, o čemu službenik sastavlja zapisnik. Ako je zahtjev podnesen putem telefona, službena osoba o tome sastavlja službenu zabilješku. U postupku radi ostvarivanja prava na informacije adekvatno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako zakonom nije drugačije propisano. Pravo na pristup informaciji može se ostvariti svakog radnog dana tijekom radnog vremena Odjela.

KATALOG INFORMACIJA

USTROJSTVO OPĆINE FARKAŠEVAC:

 • Statut općine Farkaševac
 • Poslovnik Općinskog vijeća općine Farkaševac
 • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Farkaševac

POREZI:

 • Odluka o općinski porezima
 • Odluka o prirezu poreza na dohodak

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 • Proračun općine
 • Odluka o izvršenju proračuna
 • Godišnji obračun proračuna
 • Sporazum o obavljanju računovodstveno – knjiogovodstvenih poslova za općinu Farkaševac,

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Odluka o komunlanom redu
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o obvezatnom odvozu  smeća i glomaznog otpada na području općine Farkaševac
 • Odluka o dimnjačarskoj službi
 • Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Odluka o držanju pasa, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te neškodljivom uklanjanju pasa i mačak lutalica, lešina, konfiskata i životinjskih otpadaka

GROBLJA:

 • Odluka o grobljima
 • Odluka o grobljanskim naknadama

PROSTORNO PLANIRANJE

 • Izvješće o stanju u prostoru
 • Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
 • Prostorni plan bivše Općine Vrbovec

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Farkaševac
 • Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Farkaševac

SOCIJALNA SKRB

 • Progam socijalnih potreba općine Farkaševac

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

TRGOVINA

 • Odluka o trgovini
 • Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
 • Odluka o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica

CIVILNA ZAŠTITA

 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
 • Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

VODOPRIVREDA:

 • Program vodoprivrednih radova na području općine Farkaševac

JAVNI RED I MIR

 • Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE

 • Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Glasnik Zagrebačke županije

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/glasnik-kronika/?kategorija=glasnik
Skip to content