logo

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Farkaševac

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama 24sata, u nedjelju, 26.09.2021. godine, u tiskanom izdanju.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» br. 125/11, 64/15 i 112/18), i članka 8. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Farkaševac (“Glasnik Zagrebačke županije” broj: 26/14 i 31/15), Općinski načelnik Općine Farkaševac, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 1. Predmet zakupa su poslovni prostori u:

I. društvenom domu u Ivančanima, na k.č.br. 1496/1 k.o. Farkaševac, ukupne površine 90,00 m2.

 • stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor,
 • namjena: ugostiteljska ili trgovačka djelatnost ,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 10,00 kuna/m2.
 • trajanje zakupa: 10 godina.
 • jamčevina: 900,00 kuna.

I. prizemlju općinske zgrade na k.č.br. 225/1 k.o. Farkaševac, Farkaševac 43, ukupne površine 48,24 m2.

 • stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor
 • namjena prostora: brza prehrana, trgovačka, pekarska, cvjećarska djelatnost.
 • prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 10 godina.
 • početna cijena je 35,00 kn/m2, mjesečno (I. zona).
 • Jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 1.700,00 kn.

I. prizemlju općinske zgrade na k.č.br. 225/1 k.o. Farkaševac, Farkaševac 43

 • Namjena prostora: bankomat.
 • stanje prostora: uređen prostor, ranije bio bankomat.
 • prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 10 godina.
 • početna cijena je 500,00 kuna.
 • jamčevina za ozbiljnost ponude iznosi 500,00 kuna.

2. Ponude se podnose u pismenom obliku, u roku od 8 dana po objavi natječaja u sredstvima javnog priopćavanja.

Ponuda mora obavezno sadržavati:

 • naziv, odnosno osobno ime natjecatelja,
 • redni broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen isključivo u apsolutnom iznosu,
 • opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru.

Uz pisanu ponudu svaki natjecatelj mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine, kao dokaz za ozbiljnost ponude,
 • presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog organa s prilozima o registraciji,
 • dokaz – Izjavu da natjecatelj nema duga prema Općini Farkaševac.

Ukoliko na natječaju sudjeluju hrvatski invalidi Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida Domovinskog rata i druge udruge za koje ministar rada i socijalne skrbi to odredi, te osobe imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz uvjet prihvata najpovoljnije ponude ako uz ponudu prilože važeće:

 • rješenje nadležnog Ministarstva za invalide Domovinskog rata,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili Uvjerenje Ministarstva, unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razvojačene hrvatske branitelje.

3. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

4. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu. Prilikom zaključenja ugovora, zakupnik je dužan predati Zakupodavatelju bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Općine Farkaševac, koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).

Jamčevina se uplaćuje na račun proračuna Općine Farkaševac, broj HR43 2360000 1811400003, poziv na broj: HR68 7242 – OIB.

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostori mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.

6. Zakupac sam vrši uređenje poslovnog prostora u skladu s namjenom, te se za uloženi iznos sredstava vrši prebijanje zakupnine sa uloženim sredstvima.

Ostala posebna uređenja i opremanje poslovnog prostora ovisno o vrsti djelat­nosti, zakupac će izvršiti prema vlastitim potrebama, uz pismenu suglasnost zakupodavca.

Ostala prava i obveze regulirati će se Ugovorom o zakupu u skladu sa Zako­nom.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Farkaše­vac, Farkaševac 43, 10344 Farkaševac, s naznakom “ZA NATJEČAJ” – NE OTVARATI.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Sudionik koji uspije u natječaju, a ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

Zakupodavac zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, i iz tih razloga nema nikakve obveze.

Ponuđaču koji uspije u natječaju jamčevina se zadržava i smatra se kao plaće­na zakupnina.

U pogledu ostalih pravila glede prava prvenstva određenih kategorija osoba iz Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, primjenjivat će se odredbe toga Zakona.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 01/2727-003 ili neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac.

Farkaševac, 22. rujan 2021. godine

OPĆINA FARKAŠEVAC

Skip to content