logo

Ured načelnika

Matija Copak

Općinski načelnik

Kontakt:
Telefon: (01) 2727-003
E-mail: opcina.farkasevac@zg.t-com.hr

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine, a mandat mu traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općina u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Vijeća.

Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Upravlja prihodima i rashodima Općine, te raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine.

Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina, donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona.

Nadalje načelnik donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova i daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

Do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.

Provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Vijeća,

Organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

Usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na općinu.

Nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora i obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Skip to content