logo

Ponovljeni javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na radno mjesto – Referent za komunalne i opće poslove/komunalni redar – poljoprivredni redar (m/ž)

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Farkaševac, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac na službeničko mjesto Referent za komunalne i opće poslove – komunalni redar – poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • položen državni stručni ispit.

Na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme se može prijaviti i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da, ako bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku.

Uz prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine  –  potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):

a) ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave,

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca, koje mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisana izjava koju ne treba ovjeravati,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave,
 • vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (koju ne treba ovjeravati) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Oglasa za prijam u službu mogu se priložiti u ne­ovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme mogu se prijaviti osobe oba spola, a izrazi u natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. st. 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br.  84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o prefesionalnoj rehabilizaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona

http://propisi.hr/print.php?id=7695

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 46/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i dostavlja joj se obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest dostavljena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme.

Prijave na Oglas za prijam u službu, s prilozima, podnose se u zatvorenom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Farkaševac, 10344 Farkaševac, Farkaševac 43, s naznakom: »Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac – NE OTVARAJ«, poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Farkaševac.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Farkaševac, www.opcina-farkasevac.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja objavit će se na web-stranici Općine Farkaševac i na oglasnoj ploči Općine Farkaševac najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Oglasa.

 

KLASA: 112-03/22-01/01

URBROJ: 238-8-03-22-3

Farkaševac, 30.06.2022.

PROČELNICA:

Jadranka Đurasek

Skip to content