logo

Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Proračuna Općine Farkaševac u 2021. godini

OPĆINA FARKAŠEVAC

Temeljem članka 33. Statuta Općine Farkaševac (“Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 16/21), članka 6. Pravilnika  o financiranju javnih potreba Općine Farkaševac, („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 2/16), Općinski načelnik Općine Farkaševac,  o b j a v l j u j e  

J A V N I    P O Z I V

za financiranje projekata udruga iz Proračuna Općine Farkaševac u 2021. godini

I.

Općinski načelnik Općine Farkaševac raspisuje javni poziv za financiranje projekata Udruga iz Proračuna Općine Farkaševac za 2021. godinu.

ROK NATJEČAJA

                                                                                                II.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja na službenoj Oglasnoj ploči  i internetskoj stranici  Općine Farkaševac, odnosno od 25. kolovoza  2021. godine do zaključno 24. rujna 2021. godine.

UVJETI PRIJAVE

III.

Iz Proračuna Općine Farkaševac financirat će se projekti od interesa za Općinu Farkaševac onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • da je područje djelovanja udruge, područje Općine Farkaševac,  
 • da je sjedište udruge na području Općine Farkaševac ili da je dio članova udruge s područja Općine Farkaševac,
 • da je korisnik financiranja upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelio se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu: korisnik financiranja).
 • da je korisnik financiranja ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni poziv bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena,
 • da korisnik financiranja uredno ispunjava obveze plaćanja odnosno podmirivanja svih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Farkaševac, i dokazati da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“ 26/15).

IV.

Udruga građana na ovaj natječaj može prijaviti samo jedan program/projekt. V.

Neće se financirati projekti udruga:

 • koje nisu izvršile svoje obveze iz do sada odobrenih projekata,
 • koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su one dio trajnijeg i sveobuhvatnog projekta,
 • koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju kapitalnih objekata,
 • koji su temeljem zakona u isključivoj nadležnosti lokalne, poddručne (regionalne) ili državne razine.

PODRUČJE FINANCIRANJA

VI.

Javni natječaj se raspisuje za sljedeća područja financiranja projekata udruga građana:

1. KULTURA

Projekti udruga koji se odnose na: –          glazbenu i kazališnu djelatnost,

 • očuvanje kulinarsko kulturnih tradicija,
 • kulturno-umjetnički amaterizam uključujući i nacionalne manjine,
 • očuvanje religijskih običaja i tradicija,

Maksimalni iznos sredstava za projekte iznosi 25.000,00 kuna.

2. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA  I  UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Projekti udruga koji se odnose na:

 • promicanje zdravih stilova života,
 • prevenciju kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za osjetljive skupine 
 • skrb o osobama treće životne dobi, starijim i nemoćnim osobama, poticanje na organizirano korištenje slobodnog vremena starijih osoba,
 • branitelji Domovinskog rata i njihove obitelji,
 • očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata,
 • očuvanje sjećanja na poginule branitelje i obilježavanje značajnih obljetnica

Maksimalni ukupni iznos sredstava za projekte iznosi 25.000,00 kuna.

3. GOSPODARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA

Projekti udruga koji se odnose na:

 • Poticanje na organiziranje i udruživanje specifičnih gospodarskih djelatnosti, radi stvaranja  uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje.
 • promicanje ekoloških spoznaja, edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša, prirode i prirodne baštine na razini lokalne i mjesne samouprave, 
 • jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju svoje lokalne zajednice,
 • organiziranje praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša.

Maksimalni ukupni iznos sredstava za projekte iznosi 25.000,00 kuna.

NAČIN PRIJAVE

VII.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima. Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac, ili na internetskoj stranici Općine Farkaševac, www.opcinafarkasevac.hr

VIII.

Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu: OPĆINA FARKAŠEVAC, Jedinstveni upravni odjel, Farkaševac 43,   s naznakom “Natječaj za financiranje projekata udruga – područje financiranja br. ____“

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA

IX.

Projekte, u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu programa, koje osniva i članove imenuje Općinski načelnik.

Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga, donosi Općinski načelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.

Udruga kojoj je odobren projekt, najkasnije u roku od 30 dana od objave Odluke zaključuje Ugovor s Općinom Farkaševac.

Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće Općini Farkaševac na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta. X.

Dodatne informacije u svezi provođenja javnog natječaja mogu se dobiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Farkaševac, ili na tel. 01/2727-003 ili e-mail: opcina.farkasevac@zg.t-com.hr .

                                                                                                                               Općina Farkaševac  

OBRASCI:

 1. Prijavni obrazac – Plan i program rada,
 2. Izjava o ispunjenim obvezama,
 3. Izjava o nekažnjavanju,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
 5. Obrazac Izvješća

Ostavi komentar

Skip to content